Navigatie
Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 - Definities/algemeen
Artikel 2 - Bepalingen
Artikel 3 - Identiteit
Artikel 4 - Offertes/prijzen
Artikel 5 - Levering en levertijd
Artikel 6 - Overmacht
Artikel 7 - Risico- en eigendomsovergang
Artikel 8 - Betaling
Artikel 9 - Reclame
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Geheimhoudingsplicht online inloggegevens
Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen


Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a) ALV: de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden;
b) Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
c) Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
d) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
e) Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
f) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
g) Afnemer: degene aan wie de aanbieding is gericht of die aan de ondernemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten en/of levering van zaken;
h) Leverancier: RTS Holland die in aanbiedingen en overeenkomsten naar de ALV verwijst;
i) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
j) Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
k) Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
l) PSP: PSP staat voor Payment Service Provider, dit is een aanbieder van een digitale kassa vaak met verschillende online betaalmethoden, waarmee de consument veilig, snel en eenvoudig de betaling voor gekochte producten en/of diensten kan verrichten;
.
Artikel 2 - Bepalingen
a) De ALV zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen een ondernemer en de consument gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, waarvoor de consumenten voorwaarden van toepassing zijn;
b) De ALV (-inkoopvoorwaarden) van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn;

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer
RTS Holland, hierna te noemen “RTS Holland”, gevestigd te 9644XD, Veendam, Zuidwending 157, onder KvK 02097319 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.C. Ottjes met BTW nr. NL102457803B01 en bereikbaar via het telefoonnummer +31654235106 en via E-mail: info@rtsholland.com


Artikel 4 – Offertes / prijzen
a) Tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Elke aanbieding van de leverancier kan slechts zonder afwijkingen worden aanvaard;
b) De door de leverancier opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn of vestigingsplaats van de leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 5 - Levering en levertijden
a) Door de leverancier opgegeven levertijden en andere data zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de leverancier schriftelijk, bij aangetekend schrijven, in gebreke te worden gesteld. Daarbij zal aan de leverancier een redelijke termijn worden gegund, waarbinnen deze alsnog kan nakomen. Als redelijke termijn geldt een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd;
b) Zodra zaken bij de leverancier ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd of diensten als verleend;
c) De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan door de leverancier is opgegeven te accepteren. De leverancier kan verkochte zaken in gedeelten leveren en factureren;

Artikel 6 - Overmacht
a) Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, en welke niet aan de leverancier is toe te rekenen. Als dergelijke omstandigheden (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) gelden in ieder geval : stakingen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening, algemene vervoersproblemen etc.;
b) De leverancier kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de leverancier haar verbintenis had moeten nakomen;
c) Gedurende de toestand van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de leverancier zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de leverancier niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4d, ontbinden waarbij in dat geval geen verplichting tot schadevergoeding bestaat;
d) Heeft de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan de leverancier het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft;

Artikel 7 - Risico- en eigendomsovergang
a) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt draagt het onderhavige risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, daarbij is deze gehouden het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren;
b) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij;
c) Iedere levering van zaken door de leverancier aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW;
d) De leverancier kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst ontbinden en de door hem geleverde zaken terug nemen zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. Alsdan verleent de afnemer de leverancier vrije toegang tot de geleverde zaken;
e) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde daarop enig ander recht verlenen, behoudens indien sprake is van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer;Artikel 8 - Betaling
a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen à contant, onder rembours of door tussenkomst van een PSP. Indien partijen zijn overeengekomen dat de levering niet à contant of onder rembours zal geschieden, dient betaling door de afnemer op de door de leverancier aangegeven wijze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. Betaling dient in alle gevallen plaats te vinden zonder korting of verrekening.
b) Door de afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats tot afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
c) De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd van 1% per maand, of indien de wettelijke rente hoger mocht zijn, de wettelijke rente. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt berekend, verhoogd met de over dat jaar verschuldigde rente;
d) Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. In ieder geval is de afnemer het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd met een minimum van € 68,-;

Artikel 9 - Reclame
a) De afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De afnemer is gehouden de leverancier terstond schriftelijk in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De afnemer dient dit onderzoek en de betreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na de levering;
b) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig te doen;
c) De leverancier staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens in geval van:
- niet inachtneming van door de leverancier en/of producent of importeur gegeven aanwijzingen en/of voorschriften
- een ander dan normaal gebruik
- gebreken voortkomend uit normale slijtage
- montage of reparatie door derden
-toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen
-materialen of zaken die door de afnemer aan de leverancier ter bewerking zijn verstrekt
- materialen, zaken en werkwijzen voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast;
d) Indien de leverancier op grond van artikel 7c zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom.
Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is de leverancier gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur;

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
a) De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot nakoming van de in artikel 7c omschreven verplichtingen;
b) Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van de afnemer en/of derden als gevolg van gebreken in door de leverancier geleverde zaken en/of diensten is de leverancier niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de leverancier. De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken in door de leverancier geleverde zaken en/of diensten welke het gevolg zijn van opzet of grove schuld van haar personeel of derden waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient;
c) De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst;
d) De leverancier is, binnen een redelijke termijn, verplicht om in geval van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak, voor zover hij deze zaak niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van zijn leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend te maken;
e) Kan de leverancier niet aan de verplichting van artikel 8d voldoen, of heeft de leverancier de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is hij niet verder aansprakelijk dan waartoe hij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) is gehouden;
f) De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt doordat het in voorraad hebben, verhandelen etc. van de geleverde zaak inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde;

Artikel 11 - Geheimhoudingsplicht online inloggegevens
De afnemer is verplicht zijn of haar gebruikersnaam, wachtwoord en overige relevante gegevens geheim te houden, om te voorkomen dat een ongeautoriseerd persoon of een derde zich toegang kan verschaffen tot zijn of haar online account van RTS Holland (Webshop). RTS Holland aanvaart geen verantwoordelijkheid voor het ongeautoriseerde gebruik of misbruik van de inlognaam of het wachtwoord van de klant (met of zonder diens medeweten). De afnemer is verplicht om RTS Holland direct in te lichten indien er sprake is van (mogelijk) ongeautoriseerd gebruik of misbruik van de persoonlijke inloggegevens. RTS Holland is gerechtigd om een logbestand bij te houden van de betrokken IP adressen;

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen
a) Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Ditzelfde geldt ook voor afnemers in het buitenland;
b) In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen leverancier en afnemer, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, ter berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in wiens rechtsgebied de leverancier statutair gevestigd is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2007 - 2020 CROSS RACE RALLY & DRIFT | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel